Миссия мен мақсаттар

 

«Семей теміржол ауруханасы» ЖШС-ң

Мақсаттары мен міндеттері

Мiндет: Пациенттердiц сенiмi арқылы жетімді,

уақытылы, сапалы жапс кауiпсiз медициналық

комек корсету.

Максат: Тиiмдi және кол жетiмдi медициналык комск

Профилактикалық бағыт

Медициналық қызмет сапасы мен қауiпсiздiгi

Халық қажеттіліктеріне жауап беретiн қолжетімді

медициналык комск

Мәндер:

Жауапкершілік

Алкалыктыгы

Кәсібилік

Ашықтық

Құрмет

Қазақ